Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 9
tel.: 606 68 68 64
 

Regulamin usług online


 1. Operatorem usług serwisu www.bartz-kancelaria.pl oraz administratorem danych osobowych Klienta jest Justyna Bartz, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Płocku, ul. Norbertańska 9 lok. 9, kod  09-402.
 2. Zapytanie Klienta powinno zawierać opis sprawy i pytanie, nieprzekraczające łącznie jednej strony tekstu (czcionką 12 lub większą) oraz 5 stron załączników do analizy. Jego wysłanie na adres poczta@bartz-kancelaria.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie przekazanych danych przez Administratora (patrz zakładka RODO).
 3. Opis sprawy i pytanie zawarte w zapytaniu Klienta powinny być zwięzłe i konkretne, ale  jednocześnie wyczerpujące, gdyż ich treść może mieć bezpośredni wpływ na interpretację przepisów prawa i jakość udzielonej porady.
 4. O ile wyczerpujący opis lub liczba załączników przekroczą wskazany  w punkcie 2 limit, usługa zostanie zakwalifikowana jako niestandardowa ze skutkiem jak w punkcie 8.
 5. Standardowa porada prawna online to odpowiedź na zapytanie Klienta,  przekazane drogą elektroniczną na adres poczta@bartz-kancelaria.pl, obejmująca najwyżej 4.000 znaków ze spacjami, bez sporządzania pism w imieniu klienta lub tworzenia ich wzorów, zawierająca prostą analizę przedstawionego stanu faktycznego, wynikającego z niego problemu prawnego i propozycje jego rozwiązania.
 6. Standardowa porada prawna jest udzielana na podstawie zapytania Klienta według aktualnego stanu prawnego w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.
 7. Umowa o wykonanie usługi między Klientem a Operatorem zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez serwis Przelewy24.
 8. Przed dokonaniem płatności należy upewnić się, że Operator potwierdził e-mailowo przyjęcie zamówienia.
 9. O ile w terminie określonym w pkt 6, ale już po dokonaniu płatności przez Klienta, Operator uzna, że do wykonania usługi jest niezbędne udzielenie przez Klienta dalszych informacji o sprawie, przekraczających limit z punktu 2,  lub porada online będzie przekraczała limit z punktu 5, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej, wskazując zwięźle podstawy takiej oceny. Termin realizacji i dodatkowy koszt takiej niestandardowej porady prawnej, zostanie ustalony wówczas indywidualnie. W razie braku uzgodnienia porada zostanie ograniczona do standardowej w sposób jak najpełniej uwzględniający interes Klienta i jego bezpieczeństwo prawne.
 10. Klient, który ma zastrzeżenia do jakości lub terminu wykonanej usługi może złożyć reklamację.
 11. Reklamację składa się w formie elektronicznej na adres j.bartz@bartz-kancelaria.pl w terminie 7 dni od wykonania usługi. Wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja”.
 12. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od jej wpływu.
 13. W przypadku jej uwzględnienia udzielona odpowiedź zostanie poprawiona lub uzupełniona w tym samym terminie.
 14. Za niewłaściwe wykonanie usługi nie uważa się udzielenia niewyczerpującej lub błędnej odpowiedzi na zapytanie Klienta, które nie zawierało istotnych informacji o okolicznościach, niezbędnych do właściwej oceny stanu faktycznego i przeprowadzenia prawidłowej analizy prawnej, których istnienia nie można było przewidzieć.
 15. Operator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności na szkodę Klienta przekraczającą wartość wynagrodzenia za nienależyte wykonanie umowy, o ile będzie ona następstwem uproszczonej formy udzielania porad prawnych na odległość ze względu na brak porozumienia, o którym mowa w punkcie 8 lub oczywiste wady zapytania Klienta.
 16. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może zgłosić swoje roszczenie do Ubezpieczyciela Operatora (patrz zakładka Ubezpieczenie) lub dochodzić na drodze postępowania sądowego.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zleceniu, a nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z powyższych postanowień nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych.