Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 9
tel.: 606 68 68 64
 

Polityka prywatności


Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) informuję, że:

Administratorem danych osobowych Osób korzystających z usług prawnych Kancelarii Radcy Prawnego Justyny Bartz w Płocku oraz użytkowników strony internetowej bartz-kancelaria.pl (zwanych dalej Klientami) jest radca prawny Justyna Bartz, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Płocku przy ul. Norbertańskiej 9 lok. 9, kod. poczt. 09-402, NIP 7741343151, telefon 606 68 68 64, e-mail: j.bartz@bartz-kancelaria.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zazwyczaj niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Kancelarię. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do korespondencji e-mailowej lub pisemnej, ujawni w trakcie korzystania z usługi za pośrednictwem telefonu, komunikatora lub w bezpośrednim kontakcie osobistym w trakcie zasięgania informacji wstępnej o usłudze lub w związku z wykonywaniem usługi  są przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i polskiego.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

  1. w celu działań podejmowanych na żądanie Kilenta, zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie oferowanych usług oraz należytego wykonywania tej umowy na rzecz Klienta(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w wykonaniu ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. związanych z obowiązkiem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych w określonym innym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. prawnie uzasadniony interes Administratora, który może polegać w szczególności na przetwarzaniu danych w celu prowadzenia wewnętrznych analiz statystycznych oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, wynikających z umowy o świadczenie oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Powierzenie przetwarzania danych:

Informuję, że powierzam przetwarzanie niektórych danych osobowych Klientów innym podmiotom:

  • na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a ich odbiorcami są wyłącznie biuro rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności, podmiot zapewniający hosting;
  • upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów i tylko w granicach tego upoważnienia organom państwowe (sąd, prokuratura, policja) na ich uzasadnione prawnie żądanie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom przysługują następujące prawa:

  1. żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą i ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  2. żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mam obowiązek poinformować Klienta nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przeze mnie działaniach i z pewnością uwzględnię żądanie, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub  dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kontakt z Administratorem:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt przez e-mail j.bartz@bartz-kancelaria lub korespondencyjnie na adres Kancelarii.

Czas przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez tylko przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Klienta (okres ten odpowiada co do zasady długości okresu przedawnienia roszczeń) lub w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.